۱۳۸۸/۰۸/۱۲

رفقای شهرستانی ؛ ايران فقط تهران نيستا !

رفقای شهرستانی ؛ ايران فقط تهران نيستا !


بنده مخلص و كوچيك شما اول از همه دستتان را مي بوسم بخاطر تمام كارهائي كه ميدانم تحت همه جور فشاري كه در شهرستانها صد برابر تهران است كرده ايد و ميكنيد . چندين سال زندگي و كار و تحصيل در شهرستانها بخوبي اين تجربه را بمن داده كه حركت كردن در فضاي بسيار بسته و محدود شهرستانهاي كوچك هرگز كار آساني نيست . ميدانم شهرهائي هست كه كل ساكنينش جمعاً پنج تا فاميلي بيشتر ندارند و همه اگر با هم پسر عمو و دختر خاله نباشند يك نسبتي با پسر دائي و دختر عمه دارند . اينهم اگر نباشد در يك شهر كوچك ميدانم كه آدمها اگر نخواهند هم روزي هزار دفعه همديگر را همه جا مي بينند و خيلي از سلام و عليكها همينجوري به وجود مي آيد . ميدانم كه يقه همان اولين نفري را كه بگيرند اگر آدرس دقيق خانه شما را نداشته باشد حتماً بيست نفر را مي شناسد كه آدرس شما را دارند . بخوبي ميدانم كه آدمفروشي گاهاً با حفظ سمت شغل دوم خيليهاست در شهرهاي كوچك براي ارج و قرب پيش آقا رضا ماست بند . و با توجه به تمام اينها ميدانم كه ده تا بسيجي كه در تهران يك كوچه را نميتوانند كنترل بكنند دستشان براي كنترل يك شهرستان چقدر باز است ...

شايد به همين خاطرها باشد كه يك اتفاق در شهرستانها ده برابر همان اتفاق در تهران نمود و انعكاس دارد . شايد به همين خاطر است كه يك حركت در شهرستان ده برابر همان حركت در تهران تكان ميدهد همه جا را . شايد به همين خاطر است كه دو صدا در شهرستانها دو برابر دهها صدا در تهران لرزه ايجاد ميكند . اينها را هم ميدانم و ديده ام . اگر آشنائي ها و روابط بومي گاهي دست و پاي آدم را مي بندد بدانيد كه فقط شما نيستيد . كله گنده هاي شهرتان تمام وجودشان واهمه است دقيقاً به همين خاطر . كه دست از پا خطا بكنند چه راحت شناسائي و پيدا ميشوند . چه راحت ميشود به سراغشان رفت . چه راحت به ساعت و دقيقه اي رسوا ميشوند در تمام شهر . چه راحت اگر لازم باشد در موردشان هزار خبر موثق از هزار غلط كردنشان همه جا مي پيچد . و اينكه چه راحت ناچار ميشوند كه موقعيتشان را رها كنند و فرار بكنند از همان شهر بروند ...

رفقاي شهرستاني من ! ايران فقط تهران نيست . سيزده آبان بزرگ هم يكي از روزهائي است كه از همه تان انتظار همراهي داريم ...

مخلص همه سبزها...

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator