۱۳۸۸/۰۸/۱۰

"سيزده بدر" آزادي!


۱۳ آبان؛ براي شستن سياهي، سبز خواهيم شد!
"سيزده بدر" آزادي!


سيزده آبان امسال، "سيزده بدر ملي براي آزادي" است! اگر در اين سيزده بدر، در خانه و مغازه و اداره بمانيم "نحسي" يك عمر زندگي زير سايه سياه استبداد را از خدا خواسته ايم. سيزده بدر آزادي را نبايد در خانه بمانيم و نبايد سر كار برويم، چون بي توجهي به سرنوشت هزاران قرباني اين نظام، برايمان نحوست و سياهي و نكبت به بار مي آورد و نحسي اين سيزده، بدجور دامان ما را مي گيرد. برخلاف سيزده بدر نوروزي كه بدامان سبز طبيعت مي رويم، در اين چهارشنبه عزيز سيزده آبان، "سبزه"هايمان را به خيابانهاي شهرها مي بريم و خيابانها را "سبز" مي كنيم تا نكبيت و سياهي ظلم و ستم را از زندگي مان بشوييم و دور بريزيم.

"سيزده بدر آزادي" روز با هم بودن همه ماست. بايد با سر و همسر و عهد و عيال و پير و جوان به خيابانها برويم. تنها ماندن و در خانه نشستن "نحوست" را به سوي ما باز مي آورد. بايد نحوست و سياهي هاي را از اين سالهاي زندگي تحقيرشده مان بشوييم. با آب و سبزه، با سبز!

"سيزده بدر آزادي" ما تكرار همان "جشن تيرگان" ايام كهن است. روز "آب پاشان" كه پدران و مادران ما با آب پاشي شهرها، به شستن و تميز كردن سياهي ها مي پرداختند. بعدها سياهي و نحوست استبداد بر ما چنان حاكم شد كه خشكسالي پديد آمد و قهر خدا دامان ما را گرفت و همه جا سياهي ماند و روزهاي سيزده آبي نبود براي پاشيدن بر سياهي ها و خلاصه سيزده بدر را هم سياهي و "نحسي" فرا گرفت و امروز ما درگير منحوس ترين استبداد تاريخ شده ايم. اما باران باريده، جوانه هاي سبز روييده اند و حالا مي توان باز با سبزي و آب و آرام، آن سياهي و تيرگي را بشوييم و از "سيزده بدر" يك روز خوش يمن بسازيم و نامش را بگذاريم:"سيزده بدر آزادي".

همه چيز به ما مربوط است. كه در خانه بمانيم يا بيرون بياييم. هنوز معلوم نيست كه مُهر نحوست بر ما و عدد سيزده باقي بماند و يا اينكه بتوانيم در اين سيزده آبان، خوش يُمني را به آئين "آب پاشان" بازگردانيم! اين به من و تو و او و "ما" بستگي دارد. اگر در خانه و اداره بمانيم، اگر خودخواهانه بخواهيم از پشت پنجره ها و تلويزيونها تماشاچي باشيم، نحوست را در خانه و اداره و زندگي خود نگه داشته ايم. و اگر به مردم، به همين مردمي كه ديگر دوستشان داريم بپيونديم،(راستي مي بيني چه قدر همديگر را دوست داريم بعد از اين همه دردهاي مشترك؟) اگر همديگر را تنها نگذاريم، سياهي استبداد و ديكتاتوري را مي شوييم و براي هميشه دور مي ريزيم.

در سيزده بدر نوروزي، ما شهرها را خلوت مي كنيم تا به دامان طبيعت سبز برويم. در سيزده بدر آزادي، از هر كجا كه هستيم به مركز شهرها مي رويم تا شهرها را "سبز" كنيم. شما مي آئيد؟ توصيه برادرانه مي كنم، كه بياييد. اگر نحسي سيزده بدر نوروزي، يك خرافات باشد، نحسي اين در خانه ماندن شما در سيزده آبان خرافات نخواهد بود زيرا سرنوشت ما به خون جوانان وطن، به خون امير و ندا و سهراب و اشكان ها ژيوند خورده است و به خدا كه نحسي اين در خانه ماندن دامان همه ما را مي گيرد و بعد، فقر است و فساد و ظلم كه براي خود پيش خريد كرده ايم!

پس برادر و خواهرم! بيا در همين چهارشنبه، در "سيزده بدر آزادي" به هموطنان بپيونديم و براي هميشه فلاكت و بدبختي و نحسي را از زندگي مان بشوييم كه اگر نياييم مديون خون جوانان و قربانيان بيگناه خواهيم بود. ياحق!

بابک داد

0 نظرات:

آخرين اخبار ارس

ادامه راه سبز - ارس

↑ Grab this Headline Animator